Wybierz sprawę, aby rozpocząć.

SPRAWA KARNA
Stalking
Stalking
Stalking - uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary. Wg kodeksu karnego przestępstwo za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a w niektórych przypadkach nawet do 10.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Handel narkotykami
Handel narkotykami
Handel narkotykami – nielegalny obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Przestępstwo opisane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Wandalizm - małoletni sprawca
Wandalizm - małoletni sprawca
Wandalizm - nieuzasadnione, umyślne niszczenie cudzego mienia. Niszczenie lub uszkodzenie zabytku to czyn opisany w ustawie o ochronie zabytków. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Znęcanie się nad zwierzętami
Znęcanie się nad zwierzętami
Znęcanie się nad zwierzętami – zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, w tym m.in. okaleczenie zwierzęcia, bicie, złośliwe straszenie lub drażnienie. Wg ustawy o ochronie zwierząt czyn zagrożony karą do lat 3.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Nieumyślne spowodowanie śmierci
Nieumyślne spowodowanie śmierci
Nieumyślne spowodowanie śmierci – umyślne działanie skutkujące nieumyślną śmiercią innej osoby. Sprawca takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Oszustwo
Oszustwo
Oszustwo - doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania jej błędu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Rozbój
Rozbój
Rozbój – kradzież rzeczy ruchomej z użyciem przemocy wobec osoby lub groźby natychmiastowego jej użycia albo dokonana poprzez doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Sprawca takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.
Zobacz sprawę
SPRAWA KARNA
Wypadek pod wpływem alkoholu
Wypadek pod wpływem alkoholu
Wypadek drogowy spowodowany przez kierowcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości. Kiedy następstwem wypadku jest śmierć innej osoby, sprawca takiego czynu podlega karze nawet do lat 12.
Zobacz sprawę
SPRAWA RODZINNA
Obowiązek alimentacyjny
Obowiązek alimentacyjny
Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka – świadczenie względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania.
Zobacz sprawę
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH
Bullying - nękanie
Bullying - nękanie
Bullying inaczej nękanie, znęcanie, zastraszanie. To długotrwałe działanie, które zmierza do wykluczenia danego ucznia ze społeczności szkolnej lub z grupy rówieśniczej. Młodzi oprawcy dokuczają, obrażają, a także szydzą ze swojej ofiary. Bullying może również opierać się na przemocy fizycznej.
Zobacz sprawę